To nejdůležitější ze Zásad
pro udělování ocenění Pardubického kraje

Smysl a účel udělování ocenění Pardubického kraje

Pardubický kraj si klade za cíl vyjádřit své uznání a respekt významným osobnostem, občanům, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj a budování dobrého jména Pardubického kraje. Současně hodlá dále rozvíjet dobré tradice Pardubického kraje a cestou udělování těchto ocenění tak trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří v Pardubickém kraji žijí.

Udělovaná ocenění

Mezi ocenění Pardubického kraje patří: Cena za zásluhy o Pardubický kraj, Cena Michala Rabase za záchranu a Medaile hejtmana Pardubického kraje. Dále je ve spolupráci s mediálními partnery udělována Cena médií.

O udělení Ceny za zásluhy o Pardubický kraj a Ceny Michala Rabase za záchranu rozhoduje Zastupitelstvo Pardubického kraje. Tyto ceny jsou předávány zpravidla jednou ročně na slavnostním společenském setkání se členy samosprávy Pardubického kraje, a to obvykle v první polovině kalendářního roku, výhradně ale poté, co o udělení příslušných cen Pardubického kraje rozhodlo Zastupitelstvo Pardubického kraje. V odůvodněných případech lze tyto ceny předat i při jiných slavnostních příležitostech.

Udělování Medaile hejtmana Pardubického kraje je plně v kompetenci hejtmana Pardubického kraje. Tato cena je tedy udělována nepravidelně dle rozhodnutí hejtmana Pardubického kraje.

Cena médií je udělována mediálními partnery slavnostního společenského setkání spojeného s předáváním ocenění Pardubického kraje, je tudíž předávána zpravidla jednou ročně, a to společně s cenami udělovanými Zastupitelstvem Pardubického kraje.

Cena za zásluhy o Pardubický kraj

Je to nejvyšší ocenění kraje a je udělováno respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které svojí mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se jinak mimořádně zasloužily o Pardubický kraj.

Cena za zásluhy o Pardubický kraj je tvořena: plastikou se znakem Pardubického kraje, diplomem se znakem Pardubického kraje a odznakem na stuze s motivem znaku Pardubického kraje s nápisem „Za zásluhy o Pardubický kraj“. Odznak, případně stužku, která je jeho součástí, může nosit na společenském oděvu nebo uniformě pouze držitel ceny na levé straně prsou.

Cena Michala Rabase za záchranu

Cena Michala Rabase za záchranu je specifickým oceněním kraje za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy občanům, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily v zájmu prospěchu kraje a jeho občanů o záchranu života, zdraví nebo dalších významných hodnot. Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při dosažení pokroku v ochraně zdraví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty.

Cena Michala Rabase za záchranu je tvořena: plastikou se znakem Pardubického kraje s nápisem „Pardubický kraj – Cena Michala Rabase za záchranu“, diplomem se znakem Pardubického kraje a odznakem na stuze s motivem znaku Pardubického kraje s nápisem „Cena Michala Rabase za záchranu“.

Odznak, případně stužku, která je jeho součástí, může nosit na společenském oděvu nebo uniformě pouze držitel ceny na levé straně prsou.

Udělení Ceny Michala Rabase za záchranu není překážkou v udělení Ceny za zásluhy o Pardubický kraj a naopak.

Medaile hejtmana Pardubického kraje

Medaile plní pamětní a reprezentativní funkci a její udělení je zpravidla spojeno se slavnostními událostmi (jubilea, výročí, významné úspěchy či akce) nebo přijetí na půdě Pardubického kraje. Medaili hejtmana Pardubického kraje nelze udělit opakovaně ani in memoriam.

Medaili hejtmana Pardubického kraje lze předávat v rámci slavnostního setkání spojeného s udělováním ocenění Pardubického kraje nebo dle rozhodnutí hejtmana při jiných vhodných příležitostech.

Medaili, případně stužku, která je její součástí, může nosit na společenském oděvu nebo uniformě pouze její držitel, a to na levé straně prsou.

Medaile hejtmana Pardubického kraje je tvořena: medailí kruhového tvaru s motivem znaku Pardubického kraje umístěné v jejím středu. Po obvodu medaile je nápis „Medaile hejtmana Pardubického kraje“. K medaili náleží též obal a diplom se znakem Pardubického kraje.

Další podrobnosti k udělování ocenění Pardubického kraje

Ceny Pardubického kraje, tj. Cenu za zásluhy o Pardubický kraj a Cenu Michala Rabase za záchranu lze udělit také in memoriam.

V tomto případě je v rámci nominačního procesu oprávněna jednat jménem 2 nominovaného, a posléze také převzít případné udělené ocenění osoba blízká nominovanému (dědic), popřípadě jiná osoba, která má k nominovanému či oceňovanému skutku prokazatelný vztah.

Nominovat na ocenění Pardubického kraje lze i osoby nezletilé, za které pak zpravidla jedná (zejména ve věcech ochrany jejich osobních údajů) zákonný zástupce. Přihlíží se přitom k přání této nezletilé osoby, která byla nominována, proto alternativně může její názor tlumočit další zástupce, například pěstoun či zařízení, v jehož péči se tato osoba nachází.

Ceny Pardubického kraje nelze udělit za tutéž věc (čin, činnost) opakovaně.

Při udělování ocenění Pardubického kraje právnickým osobám či kolektivům je předávána pouze jedna cena, resp. její součásti. V takovém případě cenu Pardubického kraje přebírá statutární orgán právnické osoby, jím pověřený zástupce nebo, v případě kolektivu, vedoucí kolektivu či ten, kdo je kolektivem určen.

V případě, že se držitel ocenění Pardubického kraje rozhodne udělené ocenění vrátit, může tak kdykoliv učinit. Převzetí vráceného ocenění a jeho další uložení je v kompetenci kanceláře hejtmana.

Jestliže i po udělení ocenění Pardubického kraje budou zjištěny zvláště závažné skutečnosti, kterou jsou v rozporu s principy udělování ocenění Pardubického kraje nebo s důvody, které vedly k udělení tohoto ocenění, je kancelář hejtmana oprávněna jménem samosprávy Pardubického kraje požádat držitele tohoto ocenění Pardubického kraje o vyjádření v dané věci. Dále může být držitel tohoto ocenění vyzván k vrácení uděleného ocenění dopisem hejtmana Pardubického kraje, popř. může Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodnout o odejmutí udělené ceny tomuto držiteli.

Na udělení ocenění Pardubického kraje není právní nárok.

Poradní sbor pro udělování ocenění Pardubického kraje

Poradní sbor pro udělování ocenění Pardubického kraje (dále jen Poradní sbor) je poradním orgánem složeným z členů Zastupitelstva Pardubického kraje, jehož hlavním úkolem je projednávání a příprava doporučení k nominačním návrhům na udělení těch ocenění Pardubického kraje, která jsou v kompetenci Zastupitelstva Pardubického kraje, tj. Ceny za zásluhy o Pardubický kraj a Ceny Michala Rabase za záchranu.

Poradní sbor může doporučit změnu nominačního návrhu z Ceny za zásluhy o Pardubický kraj na Cenu Michala Rabase za záchranu či naopak.

Poradní sbor má právo doporučit odložení či opakované projednání vybraných nominačních návrhů. O nominaci je pak rozhodnuto buď v rámci stejného ročníku (například po doplnění informací) nebo je daná nominace zařazena do tak zvaného zásobníku nominací na další rok. V souladu s pravidly ochrany osobních údajů lze nominační formulář tímto způsobem uchovávat maximálně po dobu dvou let od jeho přijetí.

Dále může poradní sbor z projednávaných nominačních návrhů doporučovat hejtmanovi Pardubického kraje návrhy na udělení Medaile hejtmana Pardubického kraje.

Podávání nominační návrhů

Nominační návrhy na cenu Za zásluhy o Pardubický kraj a Cenu Michala Rabase za daný kalendářní rok mohou předkládat fyzické i právnické osoby vždy do 30. listopadu. Platné návrhy došlé po tomto datu jsou zařazeny do následujícího ročníku. Pouze v případech hodných zvláštního zřetele je možné na návrh hejtmana Pardubického kraje a se souhlasem Poradního sboru pro udělování ocenění Pardubického kraje zařadit nominační návrh došlý po 30. listopadu k projednání do aktuálního ročníku.

Nominační návrhy na cenu Za zásluhy o Pardubický kraj a Cenu Michala Rabase přijímá Krajský úřad Pardubického kraje prostřednictvím elektronického formuláře vystaveného na webovém portálu Pardubického kraje.

Medaile hejtmana Pardubického kraje jsou plně v kompetenci hejtmana Pardubického kraje, na tuto cenu tudíž nejsou podávány nominační návrhy prostřednictvím nominačního formuláře. Nicméně je možné písemně se obracet na hejtmana Pardubického kraje s podněty na udělení tohoto ocenění. Učinit tak mohou fyzické i právnické osoby nebo další subjekty, například Poradní sbor pro udělování ocenění Pardubického kraje.

Komunikací s hejtmanem Pardubického kraje či dalšími navrhovateli je v tomto případě pověřen tiskový mluvčí Pardubického kraje, který zodpovídá za zajištění a předání informací nezbytných pro zpracování, udělení a evidenci Medailí hejtmana Pardubického kraje v rámci kanceláře hejtmana.

Projednání a schválení nominačních návrhů na ceny Pardubického kraje

Nominační návrhy na Cenu za zásluhy o Pardubický kraj a Cenu Michala Rabase za záchranu připraví kancelář hejtmana k projednání Poradním sborem pro udělování ocenění Pardubického kraje. Neplatné návrhy (z důvodu chybějících údajů) budou po dobu od jejich přijetí po jejich řádnou archivaci uchovávány bez dalšího zpracování v kanceláři hejtmana, aby bylo možné doložit počet došlých nominačních návrhů a důvod 2 jejich nezařazení při projednávání nominací na udělení cen Pardubického kraje.

Poradní sbor pro udělování ocenění Pardubického kraje projedná platné nominační návrhy na Cenu za zásluhy o Pardubický kraj a Cenu Michala Rabase za záchranu a hlasováním rozhodne o tom, které z nich budou doporučeny Zastupitelstvu Pardubického kraje ke schválení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Po projednání Poradním sborem pro udělování ocenění Pardubického kraje osloví Kancelář hejtmana prostřednictvím dopisu osoby či jejich zástupce, jejichž nominace byly doporučeny ke schválení v orgánech samosprávy Pardubického kraje. V souladu se zásadami ochrany osobních údajů je informuje o tom, že byli navrženi na udělení ocenění Pardubického kraje a poskytne jim informace k ochraně a zpracování jejich osobních údajů dle příslušné přílohy těchto zásad. Potvrzení poskytnutí této informace může být potvrzeno písemně (dopisem, emailem), ale i ústní formou (telefonát).

V případě, že nominovaný či jeho zástupce nebude souhlasit s podmínkami udělení ocenění, resp. odmítne seznámit se s pravidly zpracování a ochrany osobních údajů, nebude nominační návrh předložen k projednání samosprávě Pardubického kraje.

V případě, že se nepodaří seznámit s informací o ochraně a zpracování osobních údajů nominované osoby či jejich zástupce v termínu nutném pro předložení zprávy obsahující nominační návrhy orgánům samosprávy Pardubického kraje, bude nominační návrh postrádající příslušný souhlas zařazen do tak zvaného zásobníku nominačních návrhů.

V případě, že nebude souhlasit s pravidly oceňování nebo odmítne se seznámit s informací o ochraně a zpracování osobních údajů pouze jeden z nominovaných za stejný čin, udělení ocenění Pardubického kraje za tento čin ostatním nominovaným osobám je možné s tím, že tato osoba, nebude do dalšího procesu udělování zahrnuta.

Kancelář hejtmana na základě rozhodnutí Poradního sboru předloží schválené nominační návrhy na cenu Za zásluhy o Pardubický kraj a Cenu Michala Rabase k projednání v orgánech samosprávy Pardubického kraje.

Rada Pardubického kraje není vázána doporučením Poradního sboru pro udělování ocenění Pardubického kraje. Předložené nominační návrhy projedná a se svým stanoviskem předloží Zastupitelstvu Pardubického kraje k projednání a rozhodnutí zpravidla na únorovém jednání.

Po projednání nominačních návrhů na daný rok je veškerá související dokumentace včetně nominačních návrhů a zápisu z jednání Poradního sboru uložena v kanceláři hejtmana a je s ní dále nakládáno (archivace, skartace) v souladu s vnitřními pravidly Krajského úřadu Pardubického kraje.

Osobnostní práva všech osob či subjektů, které jsou dotčeny výkonem udělování ocenění Pardubického kraje, jsou respektována v plném rozsahu. Ocenění Pardubického kraje jsou veřejným oceněním a údaje o jejich nositelích jsou zveřejňována pouze v nezbytně nutném rozsahu. Podrobné informace k problematice ochrany osobních údajů jsou dostupné na webovém portále Pardubického kraje a v případě pochybností je možné se obracet na pověřence Krajského úřadu Pardubického kraje pro ochranu osobních údajů.